Posledné roky sme na Slovensku svedkami narastajúcej miery nenávistných prejavov voči LGBTI+ menšine a chýbajúcej podpory zo strany zákonodarcov. Spoločenská akceptácia a právne postavenie LGBTI+ ľudí patrí medzi najhoršie v Európskej únii.(13) Slovensko je tiež jednou z posledných krajín EÚ, kde nie sú partnerstvá ľudí rovnakého pohlavia a dúhové rodiny zastrešené právnym rámcom. Záujmy detí vyrastajúcich v takýchto rodinách nie sú rešpektované. Okrem toho nemajú transrodoví ľudia prístup k zdravotnej starostlivosti spojenej s tranzíciou.

Tieto skutočnosti vytvárajú nepriaznivé prostredie pre inakosť a rovnosť. LGBTI+ ľudia čelia stále častejším útokom, ktoré vyústili streľbou na Zámockej ulici v Bratislave dňa 12. októbra 2022.

V našich firmách sa  dlhodobo snažíme vytvárať inkluzívne prostredie. Štúdie ukazujú, že kultivovanie hodnôt rovnosti a inakosti prináša značné benefity ako v pracovnom, tak aj v spoločenskom živote. Napriek tomu sú naši zamestnanci vystavení badateľnému kontrastu hodnôt vyznávaných našimi organizáciami a verejnosťou.

Slovensko sa v oblasti práv LGBTI+ ľudí umiestnilo na spodných priečkach Eurobarometra(1). Nedávne udalosti a návrhy zákonov ako odstránenie LGBTI+ tém zo školských učebníc, zákaz dúhových vlajok na verejných budovách, či znemožnenie tranzície, nenapomáhajú k zlepšeniu situácie.

Z tohto dôvodu si dovoľujeme poukázať na diskrimináciu a nedostatok právnej ochrany v porovnaní s heterosexuálnou väčšinou.

Zamestnanci

Vyššie vymenované podmienky so sebou prinášajú nemalý dopad na pracovné prostredie. Zvyšujúca sa intenzita násilia a nenávistných prejavov v spoločnosti vedie k znižovaniu celkového psychického zdravia a produktivity zamestnancov, ktorí sú často rozrušení a trpia menšinovým stresom(2). Zhoršenie psychického zdravia so sebou často prináša aj depresiu a zhoršenie všeobecného zdravia. Následne dochádza k nárastu nákladov na zamestnancov, ktorí sa niekedy rozhodnú dokonca presťahovať do inej krajiny, čím sú zamestnávatelia nútení vynakladať ďalšie finančné prostriedky na hľadanie náhrady.

Vo firemnom prostredí má politika rovnosti pozitívny dopad na a) získavanie potenciálnych stálych zákazníkov, b) zvyšovanie pravdepodobnosti zamestnávania a udržania talentov, c) výnosnosť vďaka efektívnejšiemu zásobovaciemu reťazcu, väčším možnostiam a usporiadanému vedeniu spoločnosti(11).

Podľa odhadu Slovenskej akadémie vied je na Slovensku v dúhových rodinách vychovávaných tisíce detí(3) bez akejkoľvek právnej ochrany. Niektoré z nich sa rozhodnú odsťahovať do zahraničia, kde sa stretávajú s lepšími možnosťami, právnou ochranou a bezpečím.

Zahraničné investície

Niektoré firmy a inštitúcie sú zdržanlivé v prípade investovania na Slovensku – najznámejším prípadom je Európska lieková agentúra, ktorá sa taktiež odvoláva na nedostatočné práva a ochranu LGBTI+ komunity(4).

Postavenie súkromného sektora

Mnoho korporátnych firiem sa odvoláva na normy správania vypracované Organizáciou spojených národov(5), s cieľom vyplnenia rozdielov medzi majoritnou spoločnosťou a LGBTI+ menšinou. Viac ako 120 slovenských firiem a organizácií (vrátane štátnych inštitúcií) sa podpísalo pod Chartu diverzity(6).

Slovenskí zamestnávatelia však majú voči svojim zamestnancom len obmedzené právomoci (politika spoločnosti a benefity), a preto môže k výraznejšej zmene dôjsť len na základe predstavenia komplexných zákonov.

Dôsledky diskriminácie

Všeobecný dopad LGBTI+ diskriminácie bol organizáciou LGBT Capital stanovený(7) na úrovni 1 % z celkového štátneho HDP. Združenie globálnych firiem Open for Business(8) predstavilo detailnejší prieskum založený na jednotlivých sektoroch. Vo všeobecnosti odhaduje Svetová banka(9) straty až vo výške 1,7 % HDP krajiny.

Výsledky štúdie vykonanej portálom Profesia (2022)(12) odhalili, že 6,6 % zamestnancov sa stretlo s diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a 4,3 % na základe rodovej identity. Intenzita diskriminácie kvôli sexuálnej orientácii sa pritom rok od roka zvyšuje.

Združenie Open for Business plánuje vykonať Štúdiu ekonomických dôsledkov v súvislosti s LGBTI+ komunitou na Slovensku. (Podobné štúdie boli v minulosti vykonané v Česku, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajine), ktorej závery budú zverejnené a následne doplnené ako príloha a podporný materiál k tejto výzve.

Z týchto dôvodov my, organizácie podpísané pod touto výzvou a pôsobiace na Slovensku, na základe vyššie uvedených skutočností podporujeme zlepšenie práv LGBTI+ ľudí na Slovensku a ich zapracovanie do právneho rámca, a tiež zlepšenie životných podmienok ako je uvedené napr. v iniciatíve „Ide nám o život“(10)

 

Ekonomické výhody inklúzie LGBTI+ ľudí na Slovensku

Signatári

Výzva firiem podnikajúcich na Slovensku

Záznam z tlačovej konferencie 17.5.2023

Tlačová správa 17.5.2023

25 firiem sa spojilo, aby vyzvali na zlepšenie právneho postavenia LGBTI+ ľudí na Slovensku.

Bratislava, 17. máj 2023 – Negatívne dopady diskriminácie a narastajúcej intenzity násilia voči LGBTI+ ľuďom vnímajú aj zamestnávatelia, pre ktorých je podpora hodnôt rovnosti a inklúzie na pracovisku dlhodobou prioritou. Ich právomoci v oblasti ochrany a podpory LGBTI+ ľudí sú však obmedzené a k výraznejšej zmene môže dôjsť len na základe predstavenia komplexných zákonov. Súkromný sektor sa preto rozhodol vyzvať na zlepšenie práv a životných podmienok LGBTI+ ľudí na Slovensku. Výzva, pod ktorú sa podpísalo už 25 firiem, vrátane najväčších zamestnávateľov, poukazuje na to, prečo je inklúzia ekonomicky a spoločensky výhodná a zároveň upozorňuje na možné riziká v prípade, že sa právna akceptácia a postavenie LGBTI+ ľudí nezmení.


Firmy pôsobiace na Slovensku sa dlhodobo snažia vytvárať inkluzívne prostredie na pracovisku, ich snahy sa však nestretávajú s realitou slovenskej spoločnosti. Spoločenská akceptácia a právne postavenie LGBTI+ ľudí v našej krajine patrí medzi najhoršie v Európskej únii. Slovensko je jednou z posledných krajín EÚ, kde nie sú partnerstvá ľudí rovnakého pohlavia a dúhové rodiny zastrešené právnym rámcom.

 

Tieto skutočnosti vytvárajú nepriaznivé prostredie pre inakosť a rovnosť. Súkromný sektor sa tak rozhodol spojiť a poukázať na diskrimináciu a nedostatok právnej ochrany v porovnaní s heterosexuálnou väčšinou. 25 firiem, vrátane najväčších zamestnávateľov, spoločne vyzvalo na zlepšenie práv a životných podmienok LGBTI+ ľudí na Slovensku. Výzvu adresovali vedeniu krajiny.

 

„Témy inklúzie, rovnosti a diverzity sú pre spoločnosť IKEA absolútne kľúčové. Chceme, aby sa ľudia všetkých sexuálnych orientácií a rodových identít cítili ako doma, a to nielen v IKEA, ale kdekoľvek. Toto sa snažíme uplatňovať nie len smerom k našim zákazníčkam a zákazníkom, ale predovšetkým smerom k našim zamestnankyniam a zamestnancom,” hovorí Martina Hlisnikovská, manažérka pre rovnosť, inklúziu a diverzitu IKEA.

 

Diskriminácie v spoločnosti negatívne vplýva na pracovné prostredie

Spoločnosť Profesia v roku 2022 realizoval prieskum o postojoch voči ľuďom s inakosťami a diskriminácii na pracovisku. „Výsledky štúdie odhalili, že najmenej viditeľnými skupinami na pracovisku sú ľudia so zdravotným znevýhodnením a LGBTI+ ľudia. 6,6 % zamestnancov uviedlo, že sa stretli s diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a 4,3 % na základe rodovej identity,” popisuje situáciu Anna Podlesná, CSR manažérka z Profesie.

 

Zvyšujúca sa intenzita násilia a nenávistných prejavov v spoločnosti vedie k znižovaniu celkového psychického zdravia a produktivity zamestnancov, ktorí sú často rozrušení a trpia menšinovým stresom. Zhoršenie psychického zdravia so sebou často prináša aj depresiu a zhoršenie všeobecného zdravia. Následne dochádza k nárastu nákladov na zamestnancov, ktorí sa niekedy rozhodnú dokonca presťahovať do inej krajiny, čím sú zamestnávatelia nútení vynakladať ďalšie finančné prostriedky na hľadanie náhrady,” vysvetľuje Alica Štepánová Kolárová, riaditeľka HR Henkel Slovensko a regionálna HR business partnerka HR pre Európu.

 

Okrem zhoršeného psychického zdravia zamestnancov, sú to taktiež ekonomické negatíva. Všeobecný dopad LGBTI+ diskriminácie bol organizáciou LGBT Capital stanovený na úrovni 1 % z celkového štátneho HDP. Svetová banka odhaduje straty až vo výške 1,7 % HDP krajiny.

 

O zlepšenie situácie LGBTI+ ľudí musia usilovať firmy aj štát

 

Výsledky prieskumu Profesie potvrdili, že respondenti vnímajú zvyšujúcu sa snahu zamestnávateľov o diverzitu na pracoviskách. „Takmer štvrtina respondentov si myslí, že diverzita má skôr pozitívny vplyv na to, ako sa zamestnávateľovi darí. 56 % opýtaných uviedlo, že prítomnosť LGBTI+ ľudí na pracovisku robí prácu zaujímavejšou a 24 % povedalo, že to vnímajú ako pozitívne pre imidž a reputáciu zamestnávateľa,” približuje Anna Podlesná z Profesie.

 

Inkluzívne prostredie, podpora rodín a rovnocenné pracovné podmienky sú témy, ktoré sú pre nás v Shell dôležité. Preto nás teší, že zamestnanci vnímajú snahu zamestnávateľov o diverzitu a rovnosť na pracovisku. My v spoločnosti Shell veríme, že základom fungujúcej spoločnosti musí byť podpora týchto hodnôt. Aktívne pracujeme na tom, aby sme boli organizáciou, ktorá patrí medzi lídrov v oblasti podpory diverzity a inklúzie,objasňuje Jana Voštinárová, riaditeľka korporátnej komunikácie Shell Slovakia. 

 

Firmy spoločne odprezentovali výzvu na tlačovej konferencii pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii. Očakávajú, že postupne sa budú pridávať aj ďalší zamestnávatelia.

Záznam z tlačovej konferencie 24.10.2023

Tlačová správa 24.10.2023

Predsudky a diskriminácia voči LGBTI+ ľuďom bránia Slovensku v ekonomickom raste

Bratislava, 24. október Spoločenská akceptácia a právne postavenie LGBTI+ ľudí na Slovensku patrí medzi najhoršie v Európskej únii. Výskumy dokazujú, že diskriminačné postoje a zákony voči LGBTI+ ľuďom majú negatívny dopad nielen na zdravie a produktivitu zamestnancov a zamestnankýň, ale aj na celkovú ekonomiku krajiny. Slovensko sa dnes nachádza v zložitej ekonomickej situácii a jednou z najväčších výziev, ktorým bude nová vláda musieť čeliť, je priniesť riešenia ako konsolidovať verejné financie. Vytvorenie inkluzívneho prostredia je cestou k väčšej hospodárskej prosperite v krajine, hovorí najnovšia správa od Open for Business.

Slovensko aj rok po útoku na Tepláreň, pri ktorom zomreli dvaja mladí ľudia, patrí medzi krajiny s najhoršou právnou ochranou LGBTI+ ľudí a ich rodín. (1)  Pretrvávajúca vysoká miera nenávistných prejavov voči LGBTI+ ľuďom a chýbajúca podpora zo strany štátu vytvárajú nepriaznivé prostredie pre rozmanitosť, rovnosť a inklúziu.  

Negatívne dopady neakceptácie LGBTI+ ľudí dlhodobo vnímajú aj firmy podnikajúce na Slovensku. Stres spojený s diskrimináciou a neprijatím vedie k celkovému znižovaniu  psychického zdravia a produktivity v zamestnaní. Ľudia z LGBTI+ komunity podľa prieskumu Iniciatívy Inakosť z roku 2022 čoraz častejšie zažívajú pocity úzkosti a trpia mimoriadne vysokou mierou depresie (57 %) v porovnaní s heterosexuálnou väčšinou. (2) 

„Spoločnosť Henkel aj iné firmy na Slovensku sa dlhodobo snažia vytvárať inkluzívne prostredie na pracovisku. Naši zamestnanci a zamestnankyne sú však vystavovaní značnému kontrastu hodnôt vyznávaných našimi organizáciami a verejnosťou. Preto sme sa spolu s ďalšími firmami rozhodli poukázať na diskrimináciu a nedostatok právnej ochrany LGBTI+ ľudí na Slovensku a spoločne vyzvať na zlepšenie ich práv a životných podmienok,”  vysvetľuje Alica Štepánová Kolárová, riaditeľka HR Henkel Slovensko a regionálna HR business partnerka pre Európu. 

Pod výzvu firemného sektora adresovanú vedeniu krajiny sa od jej zverejnenia v máji 2023 podpísalo už vyše 50 firiem, vrátane najväčších zamestnávateľov na Slovensku. „Naším cieľom je presadiť rovnosť práv pre všetkých bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu či rodovú identitu a vytvoriť inkluzívne spoločenské prostredie. Sme radi, že čoraz viac firiem ukazuje, že témy inklúzie, rovnosti a diverzity sú pre nich absolútne kľúčové,” hovorí Martina Hlisnikovská, manažérka pre rovnosť, inklúziu a diverzitu v spoločnosti IKEA. 

Inklúzia LGBTI+ ľudí má ekonomické výhody  

Výskumy dokazujú, že diskriminačné postoje a politiky voči LGBTI+ ľuďom majú negatívny dopad aj na celkovú ekonomiku krajiny. „LGBTI+ inklúzia ide ruka v ruke s vyššou ekonomickou výkonnosťou. Dôkazy svedčia o tom, že otvorené, inkluzívne a rozmanité spoločnosti sú lepšie pre hospodársky rast a že diskriminácia na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity môže poškodiť dlhodobé hospodárske vyhliadky krajiny,” približuje Dominic Arnall, generálny riaditeľ organizácie Open for Business, ktorá sa dlhodobo zaoberá výskumom a analýzou ekonomických výhod inklúzie LGBTI+ ľudí.

Z najnovšej správy Ekonomické výhody inklúzie LGBTI+ ľudí na Slovensku, ktorú vypracovala Open for Business, vyplýva, že predsudky a diskriminácia voči LGBTI+ ľuďom na Slovensku bránia krajine v dosiahnutí jej cieľov v oblasti hospodárskeho rastu. „Slovensko zaostáva za svojimi susedmi v rámci Vyšehradskej skupiny v kľúčových ekonomických ukazovateľoch, ako sú konkurencieschopnosť, inovácie či priamy zahraničný investičný kapitál. Pretrvávajúci odliv mozgov, začínajúci u študentov univerzít, vedie k strate pracovnej sily zo strany Slovenska do otvorenejších a rôznorodejších spoločností, čo bolo nedávno zdôraznené aj v dokumente Magnet pre talent slovenskej vlády. Slovensko podľa nej stráca takmer 2,8 milióna eur za každú vysokokvalifikovanú osobu, ktorá opustí krajinu,” približuje situáciu na Slovensku Arnall.

Prijímanie akýchkoľvek opatrení obmedzujúcich práva LGBTI+ ľudí by tak mohlo mať za následok len ďalšie zväčšovanie priepasti medzi Slovenskom a zvyškom Európy, a to nie len v ľudskoprávnej rovine ale aj tej ekonomickej. 

Premrhaná príležitosť pre ekonomický rast

Slovenskí zamestnávatelia si uvedomujú ekonomické a spoločenské výhody inkluzívneho prostredia. „Inkluzívne prostredie vedie k lepšiemu zdraviu zamestnancov a zamestnankýň, znižuje riziko menšinového stresu, vedie k vyššej produktivite a kreativite, ako aj lojalite k zamestnávateľovi. Znižuje sa tiež riziko, že ľudia sa rozhodnú presťahovať do inej, inkluzívnejšej krajiny a firma aj štát tak stratia talentovaného človeka,” vysvetľuje Alica Štepánová Kolárová z Henkel Slovensko.

Slovensko má podľa Plánu obnovy a odolnosti víziu dostať sa do roku 2030 z takzvanej „pasce stredného príjmu“ na úroveň 92% priemeru EÚ 27 v HDP na obyvateľa. (3) Vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu by mohlo byť ťažké tento cieľ dosiahnuť. „Aby Slovensko mohlo rozvíjať svoju ekonomiku a efektívne konkurovať svojim inkluzívnejším európskym susedom, malo by nasledovať ich príklad a prijať opatrenia na zabezpečenie ochrany LGBTI+ obyvateľov. Bez podpory väčšej otvorenosti, inklúzie a rešpektu pre všetkých ľudí žijúcich na Slovensku budú chronické ekonomické problémy len pokračovať,” konštatuje Dominic Arnall z Open for Business. 

Prijatie politík a postupov, ktoré podporujú väčšiu inklúziu LGBTI+ ľudí, by podľa Arnalla mohli mať celý rad pozitívnych vplyvov na slovenskú ekonomiku. „Ak by Slovensko zvýšilo práva LGBTI+ ľudí na Slovensku čo i len o 10 % a prijalo napríklad legislatívu umožňujúcu partnerstvá osôb rovnakého pohlavia a vyrovnalo sa tak väčšine krajín Európskej únie, HDP na obyvateľa by sa zvýšilo približne o 3 000 eur,” dodáva na záver Arnall.

O správe Ekonomické výhody inklúzie LGBTI+ ľudí na Slovensku

Správu “Ekonomické výhody inklúzie LGBTI+ ľudí na Slovensku” vypracovala organizácia Open for Business, ktorá realizovala podobné štúdie aj v susedných krajinách. Pri príprave spolupracovali s lokálnymi konzultantmi z radov firiem, vedeckých inštitúcií a mimovládnych organizácií. Obsahuje analýzu dát a prípadové štúdie, ktoré ukazujú, že predsudky a diskriminácia voči LGBTI+ ľuďom na Slovensku bránia krajine v dosiahnutí jej cieľov v oblasti hospodárskeho rastu. 

Situáciu v krajine hodnotia na základe 27 ukazovateľov, pomocou ktorých približujú ekonomický prínos inkluzivity a ktoré sa týkajú ekonomickej výkonnosti (napr. konkurencieschopnosť, odliv mozgov, stav verejného zdravia, národná reputácia, národná produktivita), výkonnosti firemného sektora (napr. schopnosť prilákať a udržať talent, inovovať, budovať lojalitu zákazníkov a silu značky) a individuálnej výkonnosti (napr. motivácia, individuálne produktivita, individuálne zdravie). 

O Open for Business

Open For Business je koalícia popredných svetových spoločností, ktoré sa venujú inklúzii LGBTI+ ľudí. Má špecializované regionálne programy v Karibiku, východnej Európe a východnej Afrike a plánuje program v juhovýchodnej Ázii. Každý z týchto programov spolupracuje s predstaviteľmi miestnych podnikateľských komunít a posilňuje hlasy lokálnych podnikateľov tým, že im poskytuje podporné dôkazy a argumenty týkajúce sa výhod inklúzie LGBTI+ ľudí založené na faktoch. Viac informácií nájdete na stránke open-for-business.org.

(1) ILGA-Europe, “Rainbow Europe 2023
(2) Inakost, “Celoslovenský LGBT Prieskum,” 2022. 
(3) Ministerstvo financií SR, “Moderné a úspešné Slovensko”, 2020

Chceme sa pridať k výzve

Kontaktná osoba pre vyjadrenie podpory Výzve firiem podnikajúcich na Slovensku: 
Martina Bednar, info@firemnavyzva.sk

Všimli si nás

Firemná výzva bola 13.10.23 ocenená cenou Inakosti za líderstvo v biznise. Veľmi krásne Ďakujeme za toto ocenenie a sme radi, že vieme aj takouto troškou pomôcť queer ľudom na slovensku, hlavne dúfame, že naša výzva bude implementovaná do praxe. Odovzdávanie si môžete pozrieť tu.